بررسی اثر کاتچین‌های چای سبز بر متابولیت‌های استرس

بررسی اثر کاتچین‌های چای سبز بر متابولیت‌های استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت‌های فیزیکی فعالیت فیزیکی منظم و همچنین تمرین ورزشی طولانی مدت و شدید علیرغم اثرات م...

ادامه مطلب