رویبوس

/
نام تجاری گیاه:                           Rooibos Tea نام علمی گیاه:  Aspal…

آووکادو

/
نام تجاری گیاه: Avocado           نام علمی گیاه:  Persea…

آناناس

/
نام تجاری گیاه:   Pineapple  نام علمی گیاه: Ananas comosus…

نارگیل

/
نام تجاری گیاه:              Coconut نام علمی گیاه:  L.Cocos nucif…

سنبل الطیب

/
نام تجاری گیاه: Baldrian , cat's valerian , valerian نام علمی گیاه: .V…

زیرفون

/
نام تجاری گیاه: Linden, large-leaved lime نام علمی گیاه: …

دارجیلینگ

/
نام متداول:  Darjeeling Tea نام علمی: Camellia sinensis .L    تاریخچه : چای دارجیلینگ، در باغ های…

میخک

/
نام تجاری گیاه: Clove  نام علمی گیاه: (L.) Merr. and L.M. Perry Sy…

زوفا

/
نام تجاری گیاه: Hyssop نام علمی  گیاه: Hyssopus officinalis L. تاریخچه:…